عنوان سایت: تابلو.نت

مدیر: جلیل رضایتی

آدرس: کرمان- بلوار رضوان- رضوان 32 – کد پستی 7618979387

تلفن همراه: 09133904807

تلفن ثابت: 32821860-034

WWW.TABLOO.NET