عنوان سایت: تابلو.نت

مدیر: جلیل رضایتی

آدرس: کرمان- بلوار رضوان

تلفن همراه: 09133904807

WWW.TABLOO.NET